जानेवारी 26, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

john wheeler

1 min read

मित्रांनो कृष्ण विवर हा आताशा बऱ्यापैकी माहिती झालेला विषय. एखादा तारा मृत पावल्यावर त्याच्या तीन अवस्था संभवतात. खुजा तारा (...