जानेवारी 26, 2023

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

HR6819

1 min read

शास्त्रज्ञांना पृथ्वीच्या सर्वात जवळच्या कृष्णविवराच्या नुकताच शोध लागला असून हे कृष्ण विवर पृथ्वी पासून १००० प्रकाश वर्षे अंतरावर टेलेस्कोपीअम या...