जून 27, 2022

विज्ञानाचा वाटसरू

अणु ते अंतराळ

CRISPR

1 min read

इमॅन्युएल शारपेंटीयर आणि जेनिफर डोडना या जोडीला काल सी आर आय एस पी आर (क्रिस्पर) हे जनुके संपादन करण्याचे तंत्रज्ञान...